• Chuồng gà trưởng thành

 • Chuồng bay

 • Chuồng Đổ và chuồng gà tơ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V062 - Gà Vàng chân Xanh V062 - Gà Vàng chân Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C147-Gà Chuối Lửa C147-Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D260 - Gà Điều Đỏ D260 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Mỹ F1 Hacth

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D257 - gà điều xanh D257 - gà điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D256 - Gà Điều Xanh D256 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D255 - Gà điều xanh D255 - Gà điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Mỹ lai Rừng, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D253 - Gà điều xanh D253 - Gà điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,6kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K032 - Gà khét chuối K032 - Gà khét chuối

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N014 - Úa chân xanh N014 - Úa chân xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C144 - Gà Chuối trắng C144 - Gà Chuối trắng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C142 - Gà Chuối Vàng C142 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai Mỹ 25%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V061 - Gà Vàng V061 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q077 - Gà Que Vàng Q077 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Đen

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O013 - Gà Ó O013 - Gà Ó

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt

  Chân : Xanh đen

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C146 - Gà Chuối trắng C146 - Gà Chuối trắng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,35kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D254 - Gà điều xanh D254 - Gà điều xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ Hacth

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q076 - Gà Que đỏ Q076 - Gà Que đỏ

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X036 - Gà Xám Vàng X036 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D228 - Gà Điều Đỏ D228 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Ngà

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D259 - Gà Điều đỏ D259 - Gà Điều đỏ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D258 - Gà Điều Xanh D258 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,2kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C145 - Gà Chuối Đen C145 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D251 - Gà Móng Cổ D251 - Gà Móng Cổ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 12.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D249 - Gà Điều Xanh D249 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C140 - Gà Chuối Bông C140 - Gà Chuối Bông

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D244 - Gà Xanh Bông D244 - Gà Xanh Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C139 - Gà Chuối Đen C139 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ dòng Hacth

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V059 - Gà Vàng V059 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,3kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V057 - Gà Vàng V057 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K028 - Gà Khét Chuối K028 - Gà Khét Chuối

  Nguồn gốc : Cha Mỹ, Mẹ việt lai Mỹ 25%

  Chân : Ngà

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C133 - Gà Chuối Trắng C133 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : xanh

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B021 - Gà Bướm B021 - Gà Bướm

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M010 - Gà Mái Tre M010 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ tre Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M009 - Gà Mái Tre M009 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M008 - Gà Mái Tre M008 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M007 - Gà Mái Tre M007 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Peru lai Phi

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M006 - Gà Mái Tre M006 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M005 - Gà Mái Tre M005 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M004 - Gà Mái Bông M004 - Gà Mái Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,8kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M003 - Gà Mái Chuối M003 - Gà Mái Chuối

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ rặc dòng HACTH

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,4kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M002 - Gà Mái Que M002 - Gà Mái Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Đen

  Cân nặng : 1,5kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M001 - Gà Mái Que M001 - Gà Mái Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,5kg

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trứng Gà Trứng Gà

  Nguồn gốc : Nhiều loại

  Chân : Các loại

  Cân nặng :

  Giá : 250.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Peru lai Mỹ Gà Peru lai Mỹ

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 350.000 VNĐ