• Gà chuối lửa lai MỸ 50%, chân xanh chì 8 móng đen, cựa trắng, vảy 2 HÀNG TRƠN. Cân nặng: 2,65kg

 • Gà khét đen lai MỸ (chế đuôi ko ben), chân trắng cựa đen, vảy 2 HÀNG TRƠN. Cân nặng: 1,8kg

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D169 - Gà Điều Vàng D169 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,3kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B016 - Gà Bông B016 - Gà Bông Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D170 - Gà Điều Xanh D170 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,15kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C112 - Gà Chuối Đen C112 - Gà Chuối Đen Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ Việt
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,2kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V042 - Gà Vàng V042 - Gà Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 900.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K023 - Gà Khét Sữa K023 - Gà Khét Sữa Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 25%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K021 - Gà Khét Sữa K021 - Gà Khét Sữa Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 25%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C109 - Gà Chuối Bông C109 - Gà Chuối Bông Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 25%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,2kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X030 - Gà Xám Vàng X030 - Gà Xám Vàng Nguồn gốc : Cha Asil Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D162 - Gà Điều Đỏ D162 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha Asil Mỹ, Mẹ Việt Mỹ
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D161 - Gà Điều Vàng D161 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 960gr
  Giá : 1.200.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D158 - Gà Điều Đỏ D158 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ Việt
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 1.200.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B015 - Gà Xanh Bông B015 - Gà Xanh Bông Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 920gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C103 - Gà Chuối Vàng C103 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C102 - Gà Chuối Lửa C102 - Gà Chuối Lửa Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,2kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D168 - Gà Điều Đỏ D168 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, mẹ lai 50%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,15kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q044 - Gà Que Nghệ Q044 - Gà Que Nghệ Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,3kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V043 - Gà Vàng V043 - Gà Vàng Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,02kg
  Giá : 1.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D167 - Gà Điều Đỏ D167 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D166 - Gà Điều Vàng D166 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,2kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D164 - Gà Điều Bông D164 - Gà Điều Bông Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, mẹ lai MỸ 75%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D171 - Gà Điều Bông D171 - Gà Điều Bông Nguồn gốc : Cha lai My 75%, Me lai 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 2kg
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C111 - Gà Chuối Vàng C111 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ rặc dòng Hacth
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 2,2kg
  Giá : 6.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q043 - Gà Que Xanh Q043 - Gà Que Xanh Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,35kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C110 - Gà Chuối Lửa C110 - Gà Chuối Lửa Nguồn gốc : Cha lai 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,65kg
  Giá : 4.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q042 - Gà Que Q042 - Gà Que Nguồn gốc : Cha Jap, Mẹ Mỹ
  Chân : Trắng điểm
  Cân nặng : 2kg
  Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K019 - Gà Khét Đen K019 - Gà Khét Đen Nguồn gốc : Cha lai 75%, Mẹ Việt
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,85kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C105 - Gà Chuối Trắng C105 - Gà Chuối Trắng Nguồn gốc : Cha Mẹ gà Mỹ nhập
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,3kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D156 - Gà Điều Đỏ D156 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai 50%
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 2,3kg
  Giá : 4.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D155 - Gà Điều Bông D155 - Gà Điều Bông Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 2,3kg
  Giá : 4.500.000 VNĐ
Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Tre lai 75- 9th Trống Tre lai 75- 9th Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 1.200.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Nòi lai 75 -4th Trống Nòi lai 75 -4th Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 800gr
  Giá : 1.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Mái Tre lai 50 - 4th Mái Tre lai 50 - 4th Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 500gr
  Giá : 1.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Mái Nòi lai 50 - 3th Mái Nòi lai 50 - 3th Nguồn gốc :
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 700gr
  Giá : 1.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Peru Lai Mỹ Con Peru Lai Mỹ Con Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 600gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Mỹ Rặt Con Mỹ Rặt Con Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ 100% dòng Hacth
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 700gr
  Giá : 750.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Tre Peru Mỹ Việt-9th Trống Tre Peru Mỹ Việt-9th Nguồn gốc : Cha peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 1.400.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Tre lai 50-75 -6th Trống Tre lai 50-75 -6th Nguồn gốc :
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 750gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Nòi lai 50-75 -6th Trống Nòi lai 50-75 -6th Nguồn gốc : Cha lai 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ