• Gà Bướm 3 DÒNG MÁU (Asil, Mỹ, Việt), chân vàng, mỏ vàng, cựa điếc. Cân nặng: 950gr

 • Gà điều vàng (25% Asil, 75% Mỹ), chân vàng VUÔNG 8 móng đen, mỏ vàng, mắt vàng. Cân nặng: 1,05kg

 • Gà Chuối vàng 3 DÒNG MÁU (Asil, Mỹ, Việt), chân trắng, mắt vàng thao. Cân nặng: 920gr

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D248 - Gà Điều Xanh D248 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ Hacth
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 950gr
  Giá : 0 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D247 - Gà Điều Xanh D247 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ Hacth
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 0 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D246 - Gà Điều Vàng D246 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Mỹ
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 0 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D245 - Gà Điều Xanh D245 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ Hacth
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,15kg
  Giá : 0 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D250 - Gà Điều Đỏ D250 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ dòng Hacth
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C138 - Gà Chuối Đen C138 - Gà Chuối Đen Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Phi
  Chân : Đen
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D243 - Gà Điều Xanh D243 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha Rừng, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,25kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D241 - Gà Điều Vàng D241 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C137 - Gà Chuối Lửa C137 - Gà Chuối Lửa Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,15kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D240 - Gà Điều Vàng D240 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D242 - Gà Điều Xanh D242 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,2kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D239 - Gà Điều Vàng D239 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B026 - Gà Bướm B026 - Gà Bướm Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 950gr
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X035 - Gà Xám Vàng X035 - Gà Xám Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt
  Chân : Điểm
  Cân nặng : 1,2kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D238 - Gà Điều Vàng D238 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 950gr
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D237 - Gà Điều Vàng D237 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C136 - Gà Chuối Vàng C136 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 920gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V058 - Gà Vàng V058 - Gà Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ. Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D236 - Gà Điều Vàng D236 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Việt
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 950gr
  Giá : 1.200.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q071 - Gà Que Vàng Q071 - Gà Que Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 950gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B022 - Gà Điều Bông B022 - Gà Điều Bông Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 820gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D249 - Gà Điều Xanh D249 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,9kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C140 - Gà Chuối Bông C140 - Gà Chuối Bông Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,45kg
  Giá : 4.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D244 - Gà Xanh Bông D244 - Gà Xanh Bông Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,75kg
  Giá : 4.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C139 - Gà Chuối Đen C139 - Gà Chuối Đen Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ dòng Hacth
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,5kg
  Giá : 8.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V059 - Gà Vàng V059 - Gà Vàng Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,3kg
  Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K028 - Gà Khét Chuối K028 - Gà Khét Chuối Nguồn gốc : Cha Mỹ, Mẹ việt lai Mỹ 25%
  Chân : Ngà
  Cân nặng : 2,6kg
  Giá : 4.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C133 - Gà Chuối Trắng C133 - Gà Chuối Trắng Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : xanh
  Cân nặng : 2,4kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q066 - Gà Que Q066 - Gà Que Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,8kg
  Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X033 - Gà Xám Son X033 - Gà Xám Son Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ
  Chân : Chì
  Cân nặng : 2,3kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 800gr
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M010 - Gà Mái Tre M010 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ tre Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M009 - Gà Mái Tre M009 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 820gr
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M008 - Gà Mái Tre M008 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M007 - Gà Mái Tre M007 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Mẹ Peru lai Phi
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 920gr
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M002 - Gà Mái Que M002 - Gà Mái Que Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Đen
  Cân nặng : 1,5kg
  Giá : 1.700.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Peru lai Mỹ Gà Peru lai Mỹ Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,5kg
  Giá : 350.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M006 - Gà Mái Tre M006 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 3.000.000 VNĐ