• Chuồng gà trưởng thành

 • Chuồng bay

 • Chuồng Đổ và chuồng gà tơ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D409 - Gà Điều Xanh D409 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C174 - Gà Chuối Vàng C174 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ lai Mỹ 75%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C173 - Gà Chuối Vàng C173 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha Mỹ nhập, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D408 - Gà Điều Xanh D408 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU031 - Gà Cú Vàng CU031 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU029 - Gà Cú Bông CU029 - Gà Cú Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q134 - Gà Que Nghệ Q134 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ lai Mỹ 75%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B056 - Gà Bướm B056 - Gà Bướm

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 980gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C171 - Gà Chuối Vàng C171 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X051 - Gà Xám Son X051 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,25kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B054 - Gà Xanh Bông B054 - Gà Xanh Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML013 - Gà Mã Lại ML013 - Gà Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O018 - Gà Ó Mã Lại O018 - Gà Ó Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Jap Lái Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O017 - Gà Ó Mã Lại O017 - Gà Ó Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D407 - Gà Điều Vàng D407 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,25kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D406 - Gà Điều Xanh D406 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Phi lai Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C170 - Gà Chuối Lửa C170 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng 8 móng đen

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D391 - Gà Điều Xanh D391 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B048 - Gà Bướm Ngũ Sắc B048 - Gà Bướm Ngũ Sắc

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D405 - Gà Điều Xanh D405 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D404 - Gà Điều Đỏ D404 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q133 - Gà Que Q133 - Gà Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D402 - Gà Điều Xanh D402 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K042 - Gà Khét Vàng K042 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V085 - Gà Vàng V085 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K041 - Gà Khét Vàng K041 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D401 - Gà Điều Đỏ D401 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q132 - Gà Xanh Que Q132 - Gà Xanh Que

  Nguồn gốc : Cha Jap, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B055 - Gà Bướm B055 - Gà Bướm

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,3kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N020 - Gà Úa N020 - Gà Úa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V084 - Gà Vàng V084 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D393 - Gà Điều Bông D393 - Gà Điều Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M022 - Gà Mái Điều M022 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,6kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M019 - Gà Mái Tre M019 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M018 - Gà Mài Tre M018 - Gà Mài Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M017 - Gà Mái Tre M017 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M015 - Gà Mái Tre M015 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh đen

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M021 - Mái Điều Xanh M021 - Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M020 - Gà Mái Chuối M020 - Gà Mái Chuối

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M016 - Gà Mái Tre M016 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Đen

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M014 - Gà Mái Nòi M014 - Gà Mái Nòi

  Nguồn gốc : Cha Peru Mỹ, Mẹ lai Mỹ 75%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,7kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M013 - Gà Mái Tre M013 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 870gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M010 - Gà Mái Tre M010 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ tre Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M009 - Gà Mái Tre M009 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M008 - Gà Mái Tre M008 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M007 - Gà Mái Tre M007 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Peru lai Phi

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 1.800.000 VNĐ

Phụ kiệnXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Ngũ cốc cho gà đá Ngũ cốc cho gà đá

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 90.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Nghệ bột Nghệ bột

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 220.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Nghệ củ Nghệ củ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 230.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đồ bịt cựa Đồ bịt cựa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Dĩa mài nghệ Dĩa mài nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài lớn Đá mài lớn

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1

  Giá : 70.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài nhỏ Đá mài nhỏ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1gr

  Giá : 35.000 VNĐ