• Chuồng gà trưởng thành

 • Chuồng bay

 • Chuồng Đổ và chuồng gà tơ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D621 - Gà Điều Xanh D621 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X080 - Gà Xám Cú X080 - Gà Xám Cú

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B119 - Gà Bướm B119 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D624 - Gà Điều Đỏ D624 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D623 - Gà Điều Vàng D623 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,28kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B125 - Gà Bướm B125 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B124 - Gà Bướm B124 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,14kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D622 - Gà Điều Vàng D622 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C216 - Gà Chuối Lửa C216 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X082 - Gà Xám Son X082 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B123 - Gà Bướm B123 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,06kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q214 - Gà Que Q214 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,02kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K060 - Gà Khét Lửa K060 - Gà Khét Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,35kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B122 - Gà Bướm B122 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 960gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D620 - Gà Điều Xanh D620 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C215 - Gà Chuối Lửa C215 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D615 - Gà Điều Đỏ D615 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C213 - Gà Chuối Lửa C213 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,28kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B118 - Gà Bướm B118 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D612 - Gà Điều Xanh D612 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,25kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V114 - Gà Vàng V114 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C212 - Gà Chuối C212 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q207 - Gà Que Lửa Q207 - Gà Que Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D597 - Gà Điều Đỏ D597 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D596 - Gà Điều Xanh D596 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D595 - Gà Điều Xanh D595 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X081 - Gà Xám Chuối X081 - Gà Xám Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,15kg

  Giá : 30.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q216 - Gà Que Đỏ Q216 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q215 - Gà Que Đỏ Q215 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q212 - Gà Que Xanh Q212 - Gà Que Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K059 - Gà Khét K059 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D616 - Gà Điều Xanh D616 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B117 - Gà Bướm B117 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K057 - Gà Khét K057 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D600 - Gà Điều Xanh D600 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B102 - Gà Bướm B102 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,95kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q213 - Gà Que Đỏ Q213 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q211 - Gà Que Đỏ Q211 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D619 - Gà Điều Xanh D619 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B121 - Gà Bướm B121 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B120 - Gà Bướm B120 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D618 - Gà Điều Xanh D618 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C214 - Gà Chuối Lửa C214 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K058 - Gà Khét Đỏ K058 - Gà Khét Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,46kh

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D617 - Gà Điều Đỏ D617 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q210 - Gà Que Q210 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B116 - Bướm Ngũ Sắc B116 - Bướm Ngũ Sắc

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B115 - Gà Khét Bông B115 - Gà Khét Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q209 - Gà Que Q209 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V115 - Gà Vàng V115 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D614 - Gà Điều Đỏ D614 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU057 - Gà Cú Vàng CU057 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Bộ nọc gốc Kim Kê Bộ nọc gốc Kim Kê

  Nguồn gốc :

  Chân : Vảy Rồng

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 50.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Dàn mái tre Dàn mái tre

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 0gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Bán gà con Bán gà con

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,2kg

  Giá : 1.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M030 - Gà Mái Điều Xanh M030 - Gà Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M024 - Gà Mái Điều Vàng M024 - Gà Mái Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 780gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M033 - Gà Mái Điều Xanh M033 - Gà Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 750gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M032 - Gà Mái Xanh Que M032 - Gà Mái Xanh Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 750gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M031 - Gà Mái Xanh Que M031 - Gà Mái Xanh Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh Đen

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M029 - Gà Mái Điều M029 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M028 - Gà Mái Điều Vàng M028 - Gà Mái Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Asil lai Mỹ

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M026 - Gà Mái Điều M026 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng Vuông

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M025 - Gà Mái Xám Khét M025 - Gà Mái Xám Khét

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,7kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M024 - Gà Điều Đỏ M024 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M023 - Gà Que M023 - Gà Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M022 - Gà Mái Điều M022 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,6kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M021 - Mái Điều Xanh M021 - Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M020 - Gà Mái Chuối M020 - Gà Mái Chuối

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M019 - Gà Mái Tre M019 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M018 - Gà Mài Tre M018 - Gà Mài Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M017 - Gà Mái Tre M017 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M016 - Gà Mái Tre M016 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Đen

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M015 - Gà Mái Tre M015 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh đen

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M014 - Gà Mái Nòi M014 - Gà Mái Nòi

  Nguồn gốc : Cha Peru Mỹ, Mẹ lai Mỹ 75%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,7kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M013 - Gà Mái Tre M013 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 870gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

Phụ kiệnXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Ngũ cốc cho gà đá Ngũ cốc cho gà đá

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 5kg

  Giá : 110.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Nghệ bột Nghệ bột

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 300.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đồ bịt cựa Đồ bịt cựa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Dĩa mài nghệ Dĩa mài nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài lớn Đá mài lớn

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1

  Giá : 70.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài nhỏ Đá mài nhỏ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1gr

  Giá : 35.000 VNĐ