• Chuồng gà trưởng thành

 • Chuồng bay

 • Chuồng Đổ và chuồng gà tơ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D597 - Gà Điều Đỏ D597 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D596 - Gà Điều Xanh D596 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D595 - Gà Điều Xanh D595 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D594 - Gà Điều Xanh D594 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V110 - Gà Vàng V110 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D593 - Gà Điều Đỏ D593 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D588 - Gà Điều Xanh D588 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D587 - Gà Điều Xanh D587 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B106 - Gà Xanh Bông B106 - Gà Xanh Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X075 - Gà Xám Chuối X075 - Gà Xám Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,26kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C208 - Gà Chuối C208 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D586 - Gà Điều Xanh D586 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D585 - Gà Điều Xanh D585 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,28kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D584 - Gà Điều Vàng D584 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D583 - Gà Điều Đỏ D583 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D582 - Gà Điều Đỏ D582 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X076 - Gà Xám Chuối X076 - Gà Xám Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,18kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C202 - Gà Chuối Khét C202 - Gà Chuối Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C201 - Gà Chuối Khét C201 - Gà Chuối Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C200 - Gà Chuối Trắng C200 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D563 - Gà Điều Xanh D563 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D557 - Gà Điều Xanh D557 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Xanh Chì

  Cân nặng : 1,24kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q191 Q191

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D556 - Gà Điều Đỏ D556 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V106 - Gà Vàng V106 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C197 - Gà Chuối Vàng C197 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V111 - Gà Vàng V111 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C209 - Gà Chuối Đen C209 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B110 - Gà Bướm B110 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B109 - Gà Bướm B109 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B108 - Gà Xám Bướm B108 - Gà Xám Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D592 - Gà Điều Mật D592 - Gà Điều Mật

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D591 - Gà Điều Xanh D591 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q206 - Gà Xanh Q206 - Gà Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,25kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D589 - Gà Điều Đỏ D589 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q205 - Gà Que Nghệ Q205 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B107 - Gà Bướm B107 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D581 - Gà Điều Xanh D581 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D578 - Gà Điều Xanh D578 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D577 - Gà Điều Xanh D577 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D576 - Gà Điều Đỏ D576 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D575 - Gà Điều Xanh D575 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q201 - Gà Que xanh Q201 - Gà Que xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D573 - Gà Điều Xanh D573 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q200 - Gà Que Nghệ Q200 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU054 - Gà Cú Lửa CU054 - Gà Cú Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K052 - Khét lắc mặt K052 - Khét lắc mặt

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C206 - Gà Chuối Lửa C206 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C205 - Gà Chuối Xám C205 - Gà Chuối Xám

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D567 - Gà Điều Xanh D567 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,95kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q198 - Gà Xanh Q198 - Gà Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B102 - Gà Bướm B102 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,95kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Dàn mái tre Dàn mái tre

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 0gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Bán gà con Bán gà con

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,2kg

  Giá : 1.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M030 - Gà Mái Điều Xanh M030 - Gà Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M024 - Gà Mái Điều Vàng M024 - Gà Mái Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 780gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M033 - Gà Mái Điều Xanh M033 - Gà Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 750gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M032 - Gà Mái Xanh Que M032 - Gà Mái Xanh Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 750gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M031 - Gà Mái Xanh Que M031 - Gà Mái Xanh Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh Đen

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M029 - Gà Mái Điều M029 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M028 - Gà Mái Điều Vàng M028 - Gà Mái Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Asil lai Mỹ

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M026 - Gà Mái Điều M026 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng Vuông

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M025 - Gà Mái Xám Khét M025 - Gà Mái Xám Khét

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,7kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M024 - Gà Điều Đỏ M024 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M023 - Gà Que M023 - Gà Que

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M022 - Gà Mái Điều M022 - Gà Mái Điều

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,6kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M021 - Mái Điều Xanh M021 - Mái Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M020 - Gà Mái Chuối M020 - Gà Mái Chuối

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M019 - Gà Mái Tre M019 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M018 - Gà Mài Tre M018 - Gà Mài Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M017 - Gà Mái Tre M017 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M016 - Gà Mái Tre M016 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Đen

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M015 - Gà Mái Tre M015 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh đen

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M014 - Gà Mái Nòi M014 - Gà Mái Nòi

  Nguồn gốc : Cha Peru Mỹ, Mẹ lai Mỹ 75%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,7kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M013 - Gà Mái Tre M013 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 870gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M010 - Gà Mái Tre M010 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ tre Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

Phụ kiệnXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Ngũ cốc cho gà đá Ngũ cốc cho gà đá

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 5kg

  Giá : 110.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Nghệ bột Nghệ bột

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 300.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đồ bịt cựa Đồ bịt cựa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Dĩa mài nghệ Dĩa mài nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài lớn Đá mài lớn

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1

  Giá : 70.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài nhỏ Đá mài nhỏ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1gr

  Giá : 35.000 VNĐ