• Gà que 3 DÒNG MÁU (Peru, Mỹ, Việt), chân điểm, 8 móng sọc đen, cựa đen, vảy 2 HÀNG. Cân nặng: 1,15kg

 • N012 - Gà Úa

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q070 - Gà Que Nghệ Q070 - Gà Que Nghệ Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D234 - Gà Điều Vàng D234 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 1.700.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B022 - Gà Điều Bông B022 - Gà Điều Bông Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 820gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D217 - Gà Điều Xanh D217 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,15kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C134 - Gà Chuối Vàng C134 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha Phi, Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D233 - Gà Điều Xanh D233 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,2kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q067 - Gà Que Vàng Q067 - Gà Que Vàng Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D232 - Gà Điều Vàng D232 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q065 - Gà Que Q065 - Gà Que Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Điểm
  Cân nặng : 1,15kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q064 - Gà Que Q064 - Gà Que Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,25kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D230 - Gà Điều Đỏ D230 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,35kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D229 - Gà Điều Đỏ D229 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ Hatch
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 4.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D226 - Gà Điều Vàng D226 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Mỹ
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 950gr
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D214 - Gà Điều Vàng D214 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ Việt
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 920gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D224 - Gà Điều Vàng D224 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,2kg
  Giá : 0 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N012 - Gà Úa N012 - Gà Úa Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N011 - Gà Úa N011 - Gà Úa Nguồn gốc : Cha lai Mỵ 75%, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q068 - Gà Que Vàng Q068 - Gà Que Vàng Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,2kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C132 - Gà Chuối C132 - Gà Chuối Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D231 - Gà Điều Vàng D231 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X034 - Gà Xám Vàng X034 - Gà Xám Vàng Nguồn gốc : Cha Phi lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,15kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C133 - Gà Chuối Trắng C133 - Gà Chuối Trắng Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : xanh
  Cân nặng : 2,4kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q066 - Gà Que Q066 - Gà Que Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,8kg
  Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X033 - Gà Xám Son X033 - Gà Xám Son Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ
  Chân : Chì
  Cân nặng : 2,3kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D228 - Gà Điều Đỏ D228 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Ngà
  Cân nặng : 2,2kg
  Giá : 4.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q063 - Gà Que Q063 - Gà Que Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 2,2kg
  Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU015 - Gà Cú CU015 - Gà Cú Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,3kg
  Giá : 6.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q058 - Gà Que Nghệ Q058 - Gà Que Nghệ Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Peru rặc
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,4kg
  Giá : 4.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q043 - Gà Que Xanh Q043 - Gà Que Xanh Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,35kg
  Giá : 6.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B021 - Gà Bướm B021 - Gà Bướm Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Điểm
  Cân nặng : 2,8kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 800gr
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M010 - Gà Mái Tre M010 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ tre Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M009 - Gà Mái Tre M009 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 820gr
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M008 - Gà Mái Tre M008 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M007 - Gà Mái Tre M007 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Mẹ Peru lai Phi
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 920gr
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M002 - Gà Mái Que M002 - Gà Mái Que Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Đen
  Cân nặng : 1,5kg
  Giá : 1.700.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Peru lai Mỹ Gà Peru lai Mỹ Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,5kg
  Giá : 350.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M006 - Gà Mái Tre M006 - Gà Mái Tre Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 3.000.000 VNĐ